پرسشنامه هم وابستگی هالیوک(2000) (HCI)

4,900 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:3

سوالات:13

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9