دانلود ترجمه مقاله تصمیم گیری مالی اسلامی در بین SMEها در سلطانیه عمان – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

این مطالعه کارایی رفتار برنامه ریزی شده را در پیش بینی مقاصد مدیران-مالکین بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط برای اتخاذ ابزار مالی اسلامی با استفاده از نمونه ای متشکل از ۳۸۵ شرکت کننده بررسی کرده است. تحلیل تجربی از رفتار برنامه ریزی شده و تحقیقات قبلی با تأیید این مطلب حمایت می کند که گرایشات، هنجارهای فردی و کنترل رفتاری پیش بینی کننده های معنادار قصد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط برای اتخاذ ابزار مالی اسلامی می باشند