دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش، شیوه تصمیم گیری و عملکرد سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

19,000 تومان

این مقاله به بررسی توانمندسازهای مدیریت دانش، فرآیندهای خلق دانش، برآمدها و نتایج سازمانی و نظریه‌های تصمیم‌گیری می‌پردازد، کارهای تجربی را مرور می‌کند و گزاره‌های قابل تست و آزمون ارائه می‌دهد. هدف اصلی و دوبعدی مدیریت دانش یک رویکرد شناخت‌محور است که بر اساس این رویکرد، هر چیزی که در موقع نیاز بتوان رمزگذاری، ساختاربندی، نگهداری و بازیابی کرد، دانش تعریف می‌شود. در حالی که رویکرد فن‌محور در پردازش دانش بر نقش اطلاعات نوین و فناوری ارتباطی تأکید دارد (Ekbia & Hara, 2008). دانش با مفاهیم به ظاهر مخالف و متناقضس مانند جسم و ذهن، استقراء و قیاس، کلان و ریز، آشوب و نظم، صریح و ضمنی شکل گرفته است (Nonaka & Nishiguchi, 2001).