دانلود ترجمه مقاله توصیف دوزیمتر OSL برای استفاده در سنجش دوز در روش های توموگرافی محاسبه ای – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

اسخ کرما هوا از سیگنال OSL یک روند خطی برای هر دو اشعه ایکس با پتانسیل ثابت و CT اسکنر بالینی، با تفاوت در دامنه خود، در حدود 10٪ را نشان داد. قابلیت تکثیر، قابلیت استفاده مجدد، و اثر نرمال سازی بتا با جدا کردن 72 دوزیمتر در 3 گروه آنالیز شد. نتایج به دست آمده در این مطالعه همراه با کارهای قبلی نشان می دهند که این نوع دوزیمتر برای ارزیابی دوز در کاربرد های بالینی CT، مناسب است.