دانلود ترجمه مقاله حالت مردانگی می تواند از آنچه فکر می کنیم سمی تر باشد: تاثیر نقش های جنسیتی بر ویژگی دستکاری عاطفی– الزویر 2019

12,000 تومان

پیش بینی کننده معنی دار دیگری برای مردان وجود نداشت، با این حال شواهدی مبنی بر سرکوب آماری در نقش های جنسیتی زنان وجود داشت. نقش های جنسیتی زنانه ی کم، روانپریشی اولیه و ثانویه بالا، و هوش هیجانی بالا در زنان همگی به طور معناداری دستکاری عاطفی را پیش بینی کردند. تاثیر هوش هیجانی از طریق سرکوب آماری است. این مطالعه نشان دهنده یک گام مهم اولیه در اثر متقابل اجتماعی شدن و دستکاری عاطفی است. تحقیقات آینده از استفاده از یک رویکرد طولانی مدت بهره خواهد برد تا تعیین کند که آیا می توان از طریق تغییر نقش های جنسیتی دستکاری عاطفی را کاهش داد.