دانلود ترجمه مقاله این هر دو روش کار می کند. افزایش اعتماد به نفس صریح با استفاده از وظیفه خود ارجاع – الزویر 2019

18,000 تومان

شرکت کنندگان در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل ، اعتماد به نفس صریح بیشتر و سلامت روان شناختی بالاتری را گزارش دادند (مثلا مشارکت تحصیلی بالاتر و فرسودگی تحصیلی پایین تر) . با این حال، مطالعه 3 شواهدی در مورد تاثیر SRT اصلاح شده بر خودسنجی سلامت روان ارائه نداد. نتایج ما نشان می دهد که درخواست افراد برای ارتباط خود با محرک های دیگر می تواند در دو جهت انتقال ارزش از “خود” به اهداف خارجی و از اهداف خارجی به “خود” استفاده شود…