پرسشنامه انگیزش محقق ساخته 

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:10

سوالات:55

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5