پرسشنامه اخلاق حرفه ای مورای و همکاران( 1992؛ به نقل از مودب نیا، 1392).

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:7

سوالات:22

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5