پرسشنامه دلبستگی به خدا (غباری و حدادی کوهسار،1390)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:37

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6