دانلود ترجمه مقاله اثر متقابل میانجیگری تنوع بین المللی، قابلیت تکنولوژیکی، و جهت گیری بازار در عملکرد محصول جدید شرکتهای درحال ظهور – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

مطالعات تنوع بین المللی و یادگیری سازمانی مطرح می کنند که تنوع بین المللی با نشان دادن نیازهای متنوع مشتری به شرکت موجب افزایش نوآوری محصول می شود (ماتارازو و رسکینینی 2013، زهرا، ایرلند و هیت 2000). در اینجا یک سوال گیج کننده بیان می شود: آیا تنوع بین المللی با عملکرد محصول جدید از طریق قابلیت تکنولوژیکی ارتباط دارد؟