پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 2

سوالات:20

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5