پرسشنامه زمان وقوع عود مصرف کنندگان مواد مخدر آدینوف – 2007 (TRQ)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 3

سوالات:9

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5