پرسشنامه آمادگی برای تغییر

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 3

سوالات:16

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5