پرسشنامه خودکارآمدی بندورا 1986- 10 سوالی

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 3

سوالات:10

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5