پرسشنامه شأن اجتماعی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی باقری و همکاران (1392)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:5

سوالات:76

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5