دانلود ترجمه مقاله مشارکت خانواده در مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

این پژوهش خالی از محدودیت نیست، با این حال، این محدودیت ها را می توان به عنوان نقطه ی آغاز مطالعات آینده مورد استفاده قرار داد. ابتدا، نمونه ی مورد نظر تنها شامل شرکت های خصوصی و دولتی ایتالیایی است که IAS/IFRS را اتخاذ می کنند. پژوهش آینده می تواند شرکت های مختلفی از سایر کشورها را در نظر بگیرد که از استانداردهای مختلف حسابداری استفاده می کنند. علی رغم فرایند هماهنگ حسابداری جهانی(هیل و لویز۲۰۱۰)، تفاوت های حسابداری زیادی اشکار می شوند(کوال و نویز۲۰۱۲) و فرهنگ های مختلفی می توانند بر انتخاب های حسابداری استراتژیک شرکت های خانوادگی به روش های گوناگون، تاثیر گذارند(چاپمن۲۰۰۹).