دانلود ترجمه مقاله ارتباط حسابداری مدیریت راهبردی با فرهنگ عمومی – الزویر ۲۰۱۷

19,000 تومان

این مطالعه بر روی شروع محصولات تئاتر تجاری جدید، یعنی غرب و موسیقی، تمرکز دارد. توسعه آنها گران است و شامل خواندن، کارگاه ها و آزمایش ها قبل از تولید رسمی در یک بازار عمده هدف مانند برادوی در نیویورک، و یا وست اند در لندن انجام می شود. به عنوان توسعه محصول طولانی و پرهزینه است، صاحبان تئاتر و تولید کنندگان به طور استراتژیک انتخاب می کنند نمایش هایی که آنها برای افزایش احتمال بازپرداخت مثبت سرمایه گذاری می کنند. علاوه بر این، به عنوان یافته های ارائه شده در این مقاله نشان می دهد، صاحبان تئاتر و تولید کنندگان نیز باید به طور استراتژیک مسیر به بازار را مدیریت کنند که در مورد تئاتر شامل مدیریت انتظارات است. صنایع محصول فرهنگی، شامل تئاتر تجاری، در بازار بر اساس تمایز محصول رقابت می کنند. بنابراین نوآوری و اصالت بودن کیفیت مطلوب در یک نمایش است، اما این نیز عدم اطمینان را ایجاد می کند. چنین عدم قطعیت و ناآشنایی به طور بالقوه مانع پذیرش موفقیت آمیز در بازار می شود، که باید از بین برود.