دانلود ترجمه مقاله گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی – الزویر ۲۰۱۷

17,000 تومان

اگرچه برخی از PSO ها شروع به مشارکت با پایداری کرده اند برای مثال از طریق نظارت جنبه های پایداری و انتشار گزارشات، اما SR همچنان فرآیند داوطلبانه است و بسیاری از PSO ها این گزارشات را منتشر نکرده اند. این مقاله بینش هایی در مورد رابطه بین SR و OCMS در PSO فراهم می کند.
نتایج نشان داد که فرآیند SR اساسا توسط انگیزه های درونی تهییج می شود که کارمندان اغلب در این فرآیند دخیل هستند. فرآیند در دسترس بودن داده ها بر SP را افزایش داد، که منجر به افزایش اطلاعات در دسترس بر وضعیت کنونی SP سازمان شد.
اگر سازمان ها به صورت دوره ای گزارش دهند، ممکن است که بتوان SP را نظارت کرد تا موانع را شناسایی کرد و استراتژی هایی برای غلبه بر موانع به صورت موثر تر برنامه ریزی کرد. همچنین SR وضوح سازمان به سمت سهامداران داخلی و خارجی را افزایش داد همانطور که در نتایج نظرسنجی شناسایی شد. این فرآیند باید در برنامه ریزی تغییر سازمانی ایجاد شود تا پایگاه داده مناسبی بوجود آورد که عملکرد سازمانی را بهبود داده و آن را ارزیابی کند.