پرسشنامه فضای کارآفرینی شهری

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:2

سوالات:20

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+