دانلود ترجمه مقاله مدیریت بحران در اداره امور عمومی – الزویر ۲۰۱۹

19,000 تومان

مدیریت بحران یک فرآیند پویا از فازهای بهم مرتبط با اثر قابل توجه از فاز بحران بر سایر فازها می باشد. نتایج نشان می دهند که فاز مدیریت پیش از بحران بشدت فاز مدیریت بحران و پس از بحران را تح تأثیر قرار می دهد. اگر ادارات عمومی بخوبی آماده انجام فرآیندهای مناسب پیش از بحران باشند، پس درخصوص شناسایی سیگنال یک بحران قریب الوقوع، آمادگی برای بحران و جلوگیری از بحران، تأیید وقوع بحران و مهار آن و بازیابی و یادگیری پس از بحران نیز بطور مؤثری عمل می کنند. این فرآیند برای بحران های مرسوم، که پیش بینی و مقابله با آنها راحت تر است، آسان تر می باشد.