بایگانی برچسب: اخلاق سازمانی

پرسشنامه استاندارد اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارها کارکنان وایسببرگ(2002)

پرسشنامه استاندارد اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارها کارکنان توسط  وایسببرگ در سال2002 طراحی شد و [...]

پرسشنامه استاندارد اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد كاركنان چیکوه و همکاران(2004)

پرسشنامه استاندارد اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد كاركنان توسط چیکوه و همکاران در سال [...]