بایگانی برچسب: استراتژِی بازاریابی

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی شولینگ لی (2000)

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی توسط  شولینگ و همکاران  در سال 2000 طراحی شد و دارای [...]

ادبیات نظری بازاریابی رابطه مند

ادبیات نظری بازاریابی رابطه مند ادبیات نظری بازاریابی رابطه مند در سال های اخیر تحقیقات [...]

ادبیات نظری بازاریابی الکترونیک

ادبیات نظری بازاریابی الکترونیک ادبیات نظری بازاریابی الکترونیک:تکنولوژی اطلاعات ایده ها و بسترهای نوینی را [...]

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی ادبیات  نظری استراتژی بازاریابی: در تعریف از دیدگاه براین، مدیریت استراتژیک [...]

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز

بازاریابی سبز بازاریابی سبز:بحران‌های انرژی در اواسط دهه 1970، موج اولیه تحقیقات پیرامون موضوعات زیست [...]