بایگانی برچسب: اینترنت

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (1996)

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت : اعتیاد به اینترنت که به عنوان استفاده مشکل‌زا از اینترنت [...]

پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک موداوی(2005)

پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک موداوی(2005) : ‏استفاده صحیح از اینترنت مستلزم پایبندی [...]

پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت کولیمر و همکاران(2005)

پرسشنامه استفاده از اینترنت کولیمر و همکاران(2005) : استفاده از اینترنت به بخشی جدایی ناپذیر [...]

پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت لئونگ و همکاران(2003)

پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت لئونگ و همکاران(2003) : ادراک مدیران بازاریابی شامل درک، [...]

پرسشنامه آسیب های فضای مجازی (زندوانیان و همکاران، 1392)

پرسشنامه آسیب های فضای مجازی : فضای سایبری ضمن ارائه مزایا و فرصت های متعدد، [...]

پرسشنامه آگاهی از اینترنت گلدسمیس و همکاران(2002)

پرسشنامه آگاهی از اینترنت گلدسمیس و همکاران(2002) : ‏آگاهی از اینترنت طیف وسیعی از دانش [...]

حقوق و مزایای الکترونیکی

حقوق و مزایای الکترونیکی :برای جبران زحماتی که فرد در سازمان و در ازای وقت [...]