بایگانی برچسب: بازار

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی  جیلیان(2003)

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی جیلیان و همکاران در سال2003 طراحی شد.که دارای 41 [...]

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند نام و همکاران(2011)

پرسشنامه استاندارد ارزش ويژه برند توسط نام و همکاران در سال  2011 ساخته شد. پرسشنامه [...]

هوش بازاریابی

هوش بازاریابی هوش بازاریابی مفهوم هوش به عنوان قسمتی از اسـتراتژی بازاریـابی بـا افـزایش قـدرت [...]

بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی بازاریابی داخلی :با توجه به مطالعات پیشین یکی از مهمترین عوامل موثر بر [...]

نقش هوش معنوی در مدیریت

نقش هوش معنوی در مدیریت نقش هوش معنوی در مدیریت:امروزه روانشناسان بر این باورند که [...]