پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو(2002)

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو(2002)

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو(2002)

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری توسط باس و الیو در سال 1997 طراحی شد. این پرسشنامه دارای 16 سوال  در 4 بعد(رهبری خدمتگزار، رهبری تحول آفرین، رهبری اقتضایی، رهبری کاریزماتیک)می باشد. هدف از طراحی مشخص نمودن سبک رهبری سازمان می باشد.طیف لیکرت به دست امده747/. می باشد.

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو(2002)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

رهبری خدمتگزار :

نظريه رهبري خدمتگزار بر اساس تئوري خادميت بنيان نهاده شد. به عقيده گرين ليف سازمان ها آن طور كه بايد و شايد به جوامع خدمت نمي كنند.از اين رو، انگيزه و هدف خود را از طرح كردن نظريه رهبري خدمتگزار، تشويق رهبران به خدمت رساني و تاثير بر جامعه مي داند و خلق جامعه ي خدمتگزار را آرمان و هدف نهايي خود قرار داده است.

رهبری تحول آفرین :

رهبری تحول آفرین یعنی تعهد به افزایش فرآیندهای بسیار دشوار با نتایج مثبت برای ارتقای کیفیت تصمیم گیری رهبری

صاحب نظران اعتقاد دارند که رهبری تحول آفرین با عملکرد سازمانی رابطه دارد و بر آن تاثیر می گذارد.

رهبری اقتضایی :

در اين نظريه ها بر يك سبك و شيوه رهبري تاكيد نبوده و روش واحد در رهبري غير واقعي و غير عملي قلمداد گرديده است. در نظريه هاي وضعي و اقتضايي بر اساس شرايط و به اقتضاي موقعيت ها شيوه مناسب و مطلوب رهبري تعيين گرديد درواقع سبك رهبري تابع متغيرهايي چون رهبر، پيرو و موقعيت مي باشد.

رهبری کاریزماتیک:

رﻫﺒﺮي ﻛﺎرﻳﺰﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻـﻔﺘﻲ اﺳـﺖ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ درك ﭘﻴـﺮوان از رﻓﺘﺎرﻫـﺎي رﻫﺒـﺮ. به ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﺎرﻳﺰﻣﺎ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻓﺮدي، ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮد در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺴﺖ؛  ﺑﻠﻜﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي رﻫﺒـﺮ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـ ﻲآﻳـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻨـﺪ ﻣﺆﻟﻔـﻪي رﻓﺘـﺎري را ﻛـﻪ ﺷـﻜﻞ دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ ﺻـﻔﺎت ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛـﺮد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سبک رهبری نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 16گویه ای پرسشنامة سبک رهبری می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
رهبری خدمتگزار 1-4
رهبری تحول آفرین 5-8
رهبری اقتضایی 9-12
رهبری کاریزماتیک 13-16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *