بایگانی نویسنده: victory

پرسشنامه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مالی

پرسشنامه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مالی : کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مالی طیف [...]

پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه هوش رقابتی : پرسشنامه هوش رقابتی یک ابزار استراتژیک است که برای جمع آوری [...]

پرسشنامه قابلیت سازمانی هوش تجاری(1396)

پرسشنامه قابلیت سازمانی هوش تجاری(1396) : قابلیت سازمانی هوش تجاری (BI) شامل ظرفیت جمعی، شایستگی [...]

پرسشنامه قابلیت تکنولوژیکی هوش تجاری

پرسشنامه قابلیت تکنولوژیکی هوش تجاری : هوش تجاری (BI) شامل مجموعه‌ای از قابلیت‌های تکنولوژیکی است [...]

پرسشنامه قابلیت های فناوری اطلاعات

پرسشنامه فناوری اطلاعات : تأثیر فناوری اطلاعات (IT) بر سازمان ها، جامعه و افراد عمیق [...]

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش فونگ و همکاران(2009)

پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و همکاران(2009) : فرآیندهای مدیریت دانش مجموعه ای از فعالیت ها [...]

پرسشنامه فراموشی فعال دانش سازمانی (محمودوند ؛1390)

پرسشنامه دانش سازمانی : دانش سازمانی به اطلاعات جمعی، تخصص و بینش های موجود در [...]

پرسشنامه فناوری اطلاعات سیمون و همکاران(2003)

پرسشنامه فناوری اطلاعات سیمون و همکاران(2003) : سه جزء اصلی فناوری اطلاعات (IT) شامل سخت [...]

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات(محمودی؛1392)

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات(محمودی؛1392) : فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) طیف وسیعی از فناوری [...]

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش(2006)

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش(2006) : مدیریت دانش شامل ابعاد مختلفی است که در مجموع به [...]