پرسشنامه استاندارد نگرش شغلی تو و همکاران(2015)

پرسشنامه استاندارد نگرش شغلی تو و همکاران(2015)

پرسشنامه استاندارد نگرش شغلی توسط تو و همکاران در سال 2015ساخته شده است و دارای 30 سوال در 6بعد(وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت شهروندی ، جوانمردی، احترام و تکریم، ماندگاری در شغل) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(کاملا مخالف تا کاملا موافق)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 871/. می باشد.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
مدیریت، براي نگرشهاي کارکنان اهمیت زیادي قائل است. نگرشهاي کارکنان با رفتارهایی که براي سازمان حساسیت دارد، ارتباط دارد. به‌طورکلی، کارکنان، مجموعهاي از نگرشهاي باثبات و شناختنی نسبت به محیط کار خوددارند که بعضی از آن‌ها عبارتاند از: پرداختها، شرایط محیط کار، شرح وظایف شغل و ….
از طرفی نگرش شغلی کارکنان می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی سایر متغیر های سازمانی تاثیر گذار باشد. نگرش شغلی کارکنان به محیط کاری، شغل و سازمان بسیار مهم و حیاتی است زیرا نگرش مثبت رفتار های مثبت فراوانی را به دنبال خواهد داشت که نفع آن به سازمان می رسد و نگرش های منفی رفتار های مخربی را در پی خواهد داشت که برای سازمان بسیار مضر است. لذا پرداختن به بحث نگرش شغلی دارای اهمیت و ضرورت فراوانی است. ( قلی پور، ۱۳۹۱).
نگرش شغلی:
نگرش مجموعه ای از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک شی، شخص یا واقعه است. (آجزن، ۲۰۰۱).
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش نگرش شغلی نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 30گویه ای پرسشنامة نگرش شغلی میدهند.
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
وظیفه شناسی 1 تا4
نوع دوستی 5 تا 9
فضیلت شهروندی 10 تا 13
جوانمردی 14 تا 17
احترام و تکریم 18 تا 21
ماندگاری در شغل 22 تا 31

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *