موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بیمه

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بیمه

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بیمه

 • بررسی راههای افزایش اثربخشی و بهبود مدیریت در شرکتهای بیمه
 • حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • مدیریت ریسک های شرکت های بیمه، مطالعه موردی………..
 • بررسی شاخص‌های توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه، مطالعه
  موردی………..
 • جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی، مطالعه
  موردی………..
 • حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه،
 • مدیریت ریسک های شرکت های بیمه،
 • توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه،
 • جایگاه مدیریت استراتژیک در شرکت های بیمه،
 • نقش IT در شرکت های بیمه،
 • جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه،
 • نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه،
 • ساختارهای سازمانی در شرکت های بیمه،
 • استراتژی های بازاریابی در صنعت بیمه،
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه،
 • سرمایه های فکری در صنعت بیمه،
 • مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه،
 • آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی
 • بررسی میزان آشنایی مدیران شرکت با مهارت‌های سرپرستی و
  مدیریت و نقش آن در کارآیی بنگاه، مطالعه موردی
 • بررسی اثر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت بر اثربخشی مدیران
 • بررسی تاثیر ساختار سازمانی و شیوه مدیریت بر روی شاخص های
  بیمه‌ای
 • بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد
  آنان در سازمانهای بیمه‌ای
 • بررسی تاثیر سبک مدیریت بر میزان شناخت و توجه مدیران به عوامل
  انگیزشی بازاریابان بیمه
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌
  ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..
 • طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در
  ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزایش کارایی کارکنان، مطالعه
  موردی………..بازاریابان بیمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلی ‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز‌
  ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب
 • تعیین‌ عوامل‌ موثر بر تقاضای بیمه‌های زندگی ، مطالعه موردی………..‌
 • بررسی موانع‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه‌ بیمه‌ های عمر در
  کشور و ارائه‌ راهکارهای مناسب‌
 • ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی و تاثیر آن
  بر بازار بیمه‌های عمر، مطالعه موردی…..
 • ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردی………..
  شرکتهای بیمه ای)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاریابان ‌ و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ ،
  مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز شرکت بیمه
  پاسارگاد
 • ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه
  موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگی در ایران
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، مطالعه
  موردی………..
 • بررسی روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شرکتهای بیمه‌ای، مطالعه موردی
  بیمه عمر پاسارگاد
 • بررسی کیفیت زندگی کاری بازاریابان بیمه عمر ، مطالعه موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاریابان،
  مطالعه موردی………..
 • ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه
  موردی………..بازاربابان بیمه عمر‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌
  ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا ، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر
 • بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی، مطالعه موردی……….. بازاریابان
  بیمه عمر
 • بررسی آثار خصوصی سازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه، مطالعه
  موردی……….. بیمه عمر
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بیمه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *