پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها آندره(2004)

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها آندره(2004)

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها توسط آندره در سال 2004طراحی شد. 44 سوال در 3 بعد طراحی شد.این پرسشنامه جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیارها توسط آندری‌. ای. دیوال (2004) طراحی شده است. وی جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد در بسیاری از سازمان‌ها در کشورهای مختلف جهان از این روش استفاده نموده است. چند نمونه از مطالعات وی عبارت‌اند از: ترغیب رفتار عملکردمدار برای نیل به نتایج برتر (2004)، نقش عوامل رفتاری و فرهنگ‌های ملی در ایجاد سیستم‌های مؤثر مدیریت عملکرد (2006)، تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد: مطالعه‌ای موردی در یکی از شهرداری‌های هلند (2006)، و تأثیر مدیریت عملکرد بر نتایج سازمانی یک بانک (2007).
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
مدیریت عملکرد را می توان مجموعهای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر می شود.
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 44 گویه ای پرسشنامة ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها میدهند .
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
ساختاری 1 تا 14
رفتاری 15 تا 39
همسویی 40 تا 44
پاسخگوی گرامی

برای خرید این محصول کلیک فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *