ادبیات نظری استراتژی تولید

ادبیات نظری استراتژی تولید

ادبیات نظری استراتژی تولید: از آن جايي كه اصولاً بيش از 70 % كل دارايي هاي شركت در اختيار فرايند توليد قرار داشته و بخش عمده اي از فرايند اجراي ا ستراتژي در صحنة توليد صورت ميگيرد؛ تصميمات مرتبط با اين سطح استراتژيك در سازمان يعني تصميماتي كه دربارة اندازة كارخانه، محل كارخانه، طرح توليد، نوع ماشين آلات و تجهيزات، نوع وسايل و لوازم، ميزان موجودي ها، كنترل موجودي، كنترل كيفيت، كنترل هزينه ها، استفاده از معيارها، تعيين شرايط احراز شغل، آموزش دادن به كاركنان، استفاده از منابع و تجهيزات، حمل ونقل و بسته بندي و نوآوري فني گرفته ميشوند؛ ميتوانند بر تلا ش هايي كه در جهت اجراي موفقيت آميز استراتژي ها صورت ميگيرد، اثرات قبل توجهي داشته باشند.


فعاليت هاي دايرة توليد /عمليات يك شركت شامل همة كارهايي ميشود كه اقلام ورودي را به كالاها و خدمات تبديل ميكند. مديريت توليد (عمليات ) با اقلام ورودي يا داده ها، فرايند تبديل و اقلام خروجي سروكار دارد و با استفاده از نيروي كار، سرمايه، ماشين آلات و تشكيلات مواد اوليه را به كالاهاي ساخته شده و خدمات تبديل ميكند.

ادبیات نظری استراتژی تولید
اغلب، فعاليت هاي واحد توليد دربر گيرندة بيشترين بخش دارايي هاي سرمايه اي و انساني سازمان است.در بيشتر صنايع بخش عمدة هزينه هاي مربوط به توليد يك محصول يا عرضة يك خدمت صرف عمليات ميشود. بنابراين در استراتژي هاي كلي يك شركت، توليد ميتواند به عنوان يك اسلحة رقابتي داراي بالاترين ارزش باشد.
تعاريف زيادي در باب استراتژي توليد توسط محققين مختلف ارائه شده است. اسكينر اولين كسي بود كه در سال 1969 استراتژي توليد را تعريف كرد؛ به زغم او به مورد استفاده و بهره برداري قرار دادن منابع و امكانات توليدي به عنوان يك حربة رقابتي استراتژي توليد گفته استراتژي توليد راميشود.


به عنوان يك الگوي يكپارچة تصميم گيري در ناحية توليد و سازگار با استراتژي كسب و كار تعريف كرده اند. اين طور بيان كرد كه استراتژي توليد رهيافت هماهنگي در مسير دستيابي به سازگاري و انطباق قابليت ها و سياست هاي وظيفه اي براي موفقيت در بازار استراتژي توليد راميباشد.
به عنوان ابزاري براي استفادة مؤثر از نقاط قوت توليدي به عنوان يك حربة رقابتي براي دستيابي به اهداف شركت و اهداف كسب و كار تعريف كرده اند. كوكس و بلك استون استراتژي توليد را به عنوان يك الگوي جامع تصميمات كه متعاقب فرموله سازي و به كارگيري منابع توليدي عمل ميكند، تعريف كرده و همچنين به اين نكته اشاره كرده اند كه براي دستيابي به بيشترين اثربخشي، استراتژي توليد ميبايست تصميمات كلي استراتژيك در سطح تجاري را مورد حمايت و پشتيباني قرار دهد و مزيت رقابتي ايجاد تعاريف ديگري نيز در، نمايد.
دانلود ادبیات نظری استراتژی تولید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *