پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت(2002)

پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت(2002)

پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد توسط گالبرایت در سال2002 ساخته شد و دارای 18 سوال در 3 بخش می باشد.

پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت(2002)
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
بازخورد فرایندی است که بوسیله آن یک سیستم توسط محصولات و خروجی خود تعدیل، کنترل و تغییر می کند.

ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ ﺗﺄ ﺛﻴﺮ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ 1950 موردﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺧﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠ ﻜﺮﺩ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ،

ادبیات نظری انگیزش شغلی

ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺷﺪ ﺩﻫﻨد.ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺸﺎﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ، ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ، ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳ ﺎﻓﺘﺔ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻣﺆﺛﺮ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ، ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺭﺷﺪ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ، ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ و رشد و مهارت است.

به طور ایده ال بازخورد ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻣﺤﻮﺭ ﻭ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از انواع بازخورد نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 18 گویه ای پرسشنامة انواع بازخورد میدهند .
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
بازخور سازمانی/ سرپرست 1 تا 6
باز خور همکار 7 تا 12
بازخور وظیفه 13 تا 18

پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت(2002)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *