مبانی نظری و پیشینه تکنولوژی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری و پیشینه تکنولوژی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):تکنولوژی از دو واژه یونانی تکنو و لوژی تشکیل شده است. در زبان فارسی و صنعت معمولا بهمعنای فناوری بکاربرده گرفته می­شود. در حقیقت عبارت است از مجموعه ای ازفرآیندهای فیزیکی، روش ها ، فنون، ابزار و تجهیزاتی که به وسیله آن ها محصولیساخته می­شود و یا خدمت هایی ارائه
می­شود(طباطبائیان،1387،ص45). به عبارت دیگر تکنولوژی عبارت است از دانش سیستماتیکبرای تولید محصول، بکارگیری یک فرآیند و یا ارائه یک خدمات، این دانش ممکن است بهیکی از شکل های اختراع و طراحی صنعتی یا خدمات ارائه شده توسط متخصصان باشد(پادیلا[1]،2008). این دانش در حقیقت دارایی نامشهودیاست که ایجاد، منتقل، کسب و در نهایت کنار گذاشته می­شود. در چارچوب کسب و کار٬تکنولوژی کاربرد علمی دانش مهندسی در جهت درک٬توسعه و یا کاربرد محصولات٬خدمات٬ فرایندها و عملیات است(دستجردی و همکاران،1389،ص 115).

تعریف جامع تکنولوژی عبارت است از مجموعه ای متشکل از اطلاعات٬ ابزارها و تکنیک هایی که از علم و تجربه عملی نشات گرفته اند و در توسعه٬ طراحی٬ تولید و بکارگیری محصولات٬ فرایندها٬ سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار می­گیرند(قریب نژاد،1391،ص 23).

2-2 اهمیت تکنولوژی

کریس فلوید تکنولوژی را به دلایل زیر مهم و بحرانی توصیف می نماید :

 1- تکنولوژی برای موفقیت در فعالیت تولیدی و حتی برای موفقیت بی شماری از فعالیتهای خدماتی ضروری است.

 2- تداوم نوآوری تکنولوژی یگانه راه زندگی بخش برای رشد بلند مدت بوده و بکارگیری تکنولوژی در بلند مدت باید مدیریت گردد.

 برخی دیگر از صاحبنظران بر اهمیت تکنولوژی از دیدگاه صرفا اقتصادی تاکید نموده و آنرا به دلیل اثر قابل ملاحظه بر ارزش مصرفی هر عامل تولیدی و ترکیب آن و نقش تعیین کننده بعنوان شاخص سرمایه گذاری نیروی کار لازم و نحوه مدیریت مهم می­شمارند(دستجردی و همکاران،1389،ص 120).

نواز شریف از تکنولوژی بعنوان شاخص سرمایه و ابزاری ضروری برای کلیه داده های اقتصادی و قویترین عامل تغییر در کشورهای درحال توسعه یافته و در حال توسعه نام برده و آنرا سلاح اصلی توسعه معرفی می نماید. وی به وجود یک رابطه دو طرفه بین تغییرات تکنولوژی اشاره نموده و معتقد است تکنولوژی نه تنها باعث تغییر می شود بلکه خود پاسخی به تغییر در جامعه است. تکنولوژی (یا ترکیبی) از همه تکنولوژی های موجود، در مقطعی از زمان، در چگونگی توسعه جامعه به عنوان یک عامل فشار عمل می کند(خليل طارق،ترجمه باقری،1386،ص 45-46).

تکنولوژی زیر بنای موفقیت در کسب و کار٬ تولید محصول و نیز بسیاری از خدمات است و بدون استفاده موثر از تکنولوژی نمی­توان خود را در موقعیت رقابتی قرار داد به عبارت دیگر تکنولوژی عامل اصلی برای متمایز سازی محصولات٬ کاهش هزینه ها٬ ایجاد فرصت های جدید کسب و کار (یا مقابله با تهدیدات ناشی از جایگزینی) و تسهیل کننده و پشتیبان تغییرات راهبردی است(اثباتي و همکاران،1388،ص 167).


دانلود:
مبانی نظری و پیشینه تکنولوژی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *