مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی(فصل دوم پایان نامه_ادبیات نظری)

مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی

مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی(فصل دوم پایان نامه_ادبیات نظری)

مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی(فصل دوم پایان نامه_ادبیات نظری):جو سازماني مجموعه ويژگي هايي است كه يك سازمان را توصيف مي كند و آن را از ديگر سازما نها متمايز مي سازد، تقريباً در طول زمان پايدار است و رفتار افراد در سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد. مي توان جو سازماني جو سازماني درك كاركنان » : را به بياني ساده تر بيان كرد با اين «. از محيطي است كه در آن مشغول به كار هستند ديد مي توان جو سازماني را نتيجه رهبري مدير دانست.

دانلود:پرسشنامه سبک رهبری

به طور مثال، تحقيقات نشان مي­دهد جو سازماني رابطه مستقيم با توانايي مدير در برانگيختن كاركنان به واسطه برآورده ساختن نيازهاي رواني آن ها همچون توفيق طلبي، قدرت و … دارد. واقعيت اين است كه اگر مديران، كاركنان را براي مشاركت در تصميم گيري قابل ندانند از يك سو كاركنان براي مشاركت از خود شور و شوقي نشان نخواهند داد و از سوي ديگر، مديران سازمان از كمك هاي فكري و مشاركت هاي كاركنان محروم خواهند شد. در نتيجه به جاي اينكه با سازمان خود ارتباط عاطفي داشته باشند، به طور ذهني از سازمان خود قطع رابطه مي كنند و گسيختگي عاطفي در بين سازمان و افراد ايجاد مي شود.

بنابراين، هر محيط آموزشي داراي جوي است كه ممكن است آن محيط را سرد، خشك، غير قابل اعتماد يا حمايت كننده سازد. محيط زندگي انسان نقش اساسي در احساس خوشبختي و يا تيره بختي او دارد. اگر محيطي بتواند به فرد اعتماد به نفس بدهد و بروز استعداد ها و احساسات او را ممكن سازد و در نهايت بتواند زمينه هاي دستيابي به نياز هاي فرد را امكان پذير سازد، افراد احساس شادي و خوشبختي خواهند كرد. جو سازماني يكي از ابعادي است كه در هر واحد سازماني نشان دهنده فضاي اجتماعي حاكم بر آن واحد مي باشد. جو سازماني حاكم بر يك واحد مي تواند در موفقيت آن واحد در زمينه هاي مختلف تأثيرگذار باشد.

همچنين جو سازماني مطلوب، موجب وفاداري و  تقويت همكاري بين كاركنان مي شود و در كاركرد و خدمات رساني آ نها تاثيرگذار خواهد بود و از طرفي جو نامطلوب پيامد هايي مانند صرف زمان كاري به بحث و مشاجره افراد با يكديگر، تنش زياد و جست و جو براي يافتن شغل ديگر، كاهش ارتباط با سرپرستان و عدم رضايت شغلي را در پي دارد.

هيپس و همكاران، در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه پنج عامل عمده گرانباري شغلي، ارتباط زير دست و فرادست، ارتباط با دانش آموزان، ارتباط با همكاران و حقوق و مزايا در ايجاد استرس مؤثرند و همچنين رابطه معني داري بين استرس با ميزان كنترل افراد بر كار، سن و جنسيت وجود دارد. شادور و همكارانش، در تحقيق خود با عنوان رابطه بين جو سازماني و ادراك كاركنان از فرهنگ و جو سازماني و تأثير آن بر كار، به اين نتيجه دست يافت كه افزايش مشاركت كاركنان در تصميم گيري بر درك آنان از فرهنگ و جو سازماني و كارشان اثر مي گذارد، و اينكه بين اين متغيرها رابطه معني داري وجود دارد.

صاحبنظران زيادي به اهميت تنوع و جو سازماني و اثر گذاري آن بر كارآمدي سازمان اشاره داشته اند. براي مثال پاو لهانگز و ديگران براي ارزيابي ميزان سهم و تاثير جو سازماني بر بروندادهاي عمده سازماني، مطالعه اي انجام دادند. آنان به ويژه اثرات جو تنوع جمعيت شناختي، جو تنوع عميق، جو ابتكار و خلاقيت، جو يادگيري مداوم و جو عدالت و مساوات را بر درك و احترام به مشتريان را، اساس بررسي و تحليل خود قرار دادند. نتايج حاصل مؤيد شاخصهاي مربوط به سازمان سالم بود؛ اينكه تمامي اين پنج نوع جو سازماني مورد مطالعه تأثيري معنا دار و مثبت بر تلقّي مشتريان از كيفيت خدمات داشته است. بنابراين، مي توان گفت، مديريت جو و تنوع در حفظ روند پاسخگويي سازمان و ارتباط آن با محيط بيروني اهميت حياتي دارد(هنگس،2006).

بنا به تحقيقات گولمن و ديگران جو سازماني تأثير بسزايي بر رفتار كاركنان و عملكرد سازماني دارد. اين بررسيها بيانگرآن است، جو متعالي سازمان از يك طرف هزينه هاي جابه جايي كاركنان و مقاومت آنان در برابر تغيير را كاهش مي دهد و از سوي ديگر موجب بهبود كيفيت كالا، نو آوري و ريسك پذيري مي شود كه نتيجه نهايي اين تأثيرات افزايش سود آوري و وفاداري مشتريان است. از سويي مقدار تأثير جو سازماني متعالي بر سودآوري سازمان به ميزان يك سوم است و دو سوم ديگر مربوط به موقعيت هاي اقتصادي و رقابتي است(گولدمند،2001).

دانلود:مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی(فصل دوم پایان نامه_ادبیات نظری)

1 دیدگاه برای “مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی(فصل دوم پایان نامه_ادبیات نظری)

  1. اشتراک‌ها: دانلود فصل دوم مبانی نظری مدیریت عملکرد ⋆ FUN

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *