عملکرد شغلی را می توان به عنوان مجموع ارزش های مورد انتظار سازمان از رویدادهای رفتاری که یک فرد در طول یک دوره زمانی استاندارد انجام می دهد تعریف می شود، همچنین عملکرد یک ویژگی رفتاری بوده رفتاری یکپارچه شده از رفتارهای چندگانه و مجزایی است که در طول مدت یک دوره زمانی اتفاق می افتد .

در یک تعریف برخی عملکرد نیروی انسانی را بهره­وری اطلاق کرده­اند. ولی بایستی توجه داشت که عملکرد مفهومی فراتر از داده یا ستاده دارد و عبارتست از مجموعه رفتارهایی که در ارتباط با شغل افراد از خود نشان می­دهند.