پرسشنامه توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری ملهم(2004)

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری ملهم(2004)

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری توسط ملهم در سال 2004ساخته شد. دارای 35 سوال در 5 مولفه ساخته شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه:

توانمند سازی اعطای اختیار تصمیم گیری به کارکنان به منظور افزایش کارائی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان است.

توانمندسازي، وجود قدرت رهبري در افراد و توانايي انجام كار به وسيله آنها تعريف مي­شود و اساس آن، تغيير در رهبري است. هنگامي كه رهبر ديدگاه خود را درباره آنچه مي­خواهد انجام شود، بيان مي­كند، در حقيقت ميزان زيادي از اختيارات را تفويض مي­كند و به پيروان خود اجازه مي­دهد با علاقه براي دستيابي به هدف فردي و سازماني فعاليت كنند. فقط در اين صورت، آنان احساس قدرت مي­كنند و انگيزه بيشتري در آنان ايجاد مي­شود.

توانمندسازي، به معناي تزريق نيرو در كاركنان است. سازمان بايد احساس نيروي شخصي كارمند را تقويت كند. توانمندسازي، يعني اينكه كاركنان بتوانند به خوبي وظايفشان را درك كنند، پيش از آنكه به آنها بگويند چه كار كنند.

 توانمندسازي فرايند توسعه است و باعث افزايش توان كاركنان براي حل مشكل و ارتقاي بينش سياسي و اجتماعي آنها مي­شود و كاركنان را قادر مي­كند كه عوامل محيطي را شناسايي كنند و آنها را در كنترل خود داشته باشند.

جي درايديك بيان مي­كند آنچه به آن پي بردم، اين است كه مردم توانمند مي­شوند تا توانايي خود در تصميم گيري و تأثيرگذاري بر انتخاب هاي مهم و راهبردي در زندگي و مقابله با موانع را توسعه دهند، ظرفيتهاي خود را در تصميم گيري و تأثيرگذاري افزايش دهند و امكانات خود را افزايش دهند. توانمندي آنها را در كنترل دارايي هايشان به طور فردي و جمعي ياري مي­كند. در عملكرد آنها تأثير مي­گذارد و به آنها فرصت مي دهد تا از توانايي هاي خود در مقابله با شرايط دشوار استفاده كنند(کلاگه،2008).

به اعتقاد لاوراك(1998)بسياري از تعاريف توانمندسازي، ارزشي مثبت و فراگير دارند و روانشناسان آنها را در كشورهاي صنعتي، بسط و توسعه داد ه اند. تعاريف مذكور، بيانگر اين نظريه هستند كه توانمندسازي بايد از داخل يك گروه نشأت گيرد و نمي­توان آن را به يك گروه و جامعه داد.

ييم(2008) توانمندسازي را اعطاي قدرت تعريف مي­كند. به عبارت ديگر، توانمندسازي كاركنان، فرايندي است كه در آن، سازمان يا مدير آن، براي كاركنان قدرت و توان ايجاد مي­كنند. وي به نقل از مينون، سه حالت براي توانمندسازي بيان مي­كند: توانمندسازي مي­تواند يك عمل يا اقدام محسوب شود (عمل اعطاي قدرت به فرد يا افرادي كه توانمند مي­شوند) مي­تواند به صورت يك فرايند (فرايندي كه موجب تجربه قدرت
مي­شود) يا يك حالت روانشناختي در نظر گرفته شود كه به صورت شناختهايي جلوه مي­كند كه مي­تواند سنجيده شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از توانمندسازی کارکنان نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 35گویه ای پرسشنامة توانمندسازی کارکنان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
توانمندسازی

1 تا 12

روابط و صداقت

13 تا 16
مشوق ها

17 تا 20

جریان اطلاعات و ارتباطات

21 تا 30
دانش و مهارت‌ها

31 تا 35

دانلود:
پرسشنامه توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری ملهم(2004)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *