مدیریت منابع انسانی الکترونیک

مدیریت منابع انسانی الکترونیک

مدیریت منابع انسانی الکترونیک : مدیریت منابع انسانی برای سالها به فعالیت های اداری و روزمره مانند کارمندیابی، گزینش و آموزش که تمام انرژی و زمان متخصصان منابع انسانی سازمان ها را صرف می کرد، محدود شده بود. بخش های منابع انسانی اغلب آنقدر درگیر چنین فعالیت هایی بوده اند که دیگر زمانی برای فعالیتهایی که ارزش افزوده برای سازمان دارند مانند مدیریت دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی و بازنگری و بازسازی استراتژیک سازمان نداشتند. پیشرفت سریع و روزافزون فناوری اطلاعات و قابلیتهای کاربردی آن در حوزههای مختلف سازمان، باعث رسوخ فناوری اطلاعات در فرایندها و سیستمهای منابع انسانی شد و رویکرد جدیدی را در مدیریت منابع انسانی ایجاد کرده است که از ان به عنوان مدیریت منابع انسانی الکترونیک(e-hrm)نام میبرند. افزایش و بهبود کارایی اداری و استفاده از ابعاد گوناگون تکنولوژی به مدیران منابع انسانی این اجازه را میدهد تا از پرسنل کمتری استفاده نموده و سهم و نقش ارزشزای بیشتری در سازمان ایفا نمایند. تکامل سریع سیستمهای ارائه خدمات الکترونیک منابع انسانی سبب شده است تا اطلاعات، بیشتر و با شکل و فرمت مناسبتری در اختیار کارکنان و مدیران قرار گیرد و آنها بتوانند از این اطلاعات در راستای منابع سازمان بهره بگیرند. مدیریت منابع انسانی الکترونیک درواقع با بهرهگیری از تکنولوژیهای پیشرفته و به همراه داشتن مطلوبیتهای بسیار، حامی و پشتیبان مدیریت منابع انسانی میباشد.

 

نقش فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی

بنا به نظر هنسن  امروزه نیروی کار و فناوری به مثابه ضربان قلب و مجموعه ابزار  کسب و کار منابع انسانی هستند و از آنجایی که مدیریت منابع انسانی مهمترین واحد هر سازمان برای مدیریت و توسعه نیروی کار است، فناوری اطلاعات نیز بدونشک تواناساز مدیریت منابع انسانی در کسب چنین اهدافی است.
تاریخچه بهکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی به دهههای 41 و 51 میلادی برمیگردد که شرکتهایی از قبیل جنرال موتورز فناوری اطلاعات را در سیستمهای پرسنلی و پرداخت حقوق بهکار گرفتند به طور کلی،رشد سریع هم در زمینه مدیریت منابع انسانی و هم درمورد فناوری اطلاعات منجر به این امر شده است که امروزه بیشتر شرکتها و سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی، به بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش منابع انسانی روی آوردند و این امر به نوبه خود منجر به تقویت، پیادهسازی و اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک شده است.

دلیل این رویداد در این است که امروزه تقاضا برای انعطافپذیری بیشتر و داشتن حداکثر کارایی ممکن در ارائه خدمات منابع انسانی در سازمانها را ضروری کرده است و e-HRM امکان این تغییر را به وجود آورد

دلایل بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی

در خصوص اینکه چرا مدیریت منابع انسانی به فناوری اطلاعات نیاز دارد و آنرا به کار میگیرد، میتوان سه دلیل کلی و اصلی را بیان کرد

افزایش و بهبود کارایی اداری و استفاده از ابعاد گوناگون فناوری به مدیران منابع انسانی این اجازه را میدهد تا از پرسنل کمتری استفاده کرده و سهم و نقش ارزشزای بیشتری در سازمانشان ایفا کنند. تکامل سریع سیستمهای ارائه خدمات الکترونیک منابع انسانی سبب شده است تا اطلاعات، بیشتر و به شکل مناسبتری در اختیار کارکنان و مدیران قرار گیرد و آنها بتوانند از این اطلاعات در راستای منابع سازمان بهره بگیرند. e-HRM درواقع با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و به همراه داشتن مطلوبیت- های بسیار، حامی و پشتیبان مدیریت منابع انسانی است

محصولات مرتبط:

فصل دوم پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی لاور و همکاران(2006)


دسته بندی:

 پرسشنامه رشته مدیریت

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *