انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک

منابع انسانی

خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک از طریق وب ارائه میشود. نحوه و چگونگی ارائه این خدمات به عنوان اساس طبقه بندی انواع این فناوری درنظر گرفته میشود. بنابراین در این طبقه بندی ها با توجه به اینکه کدام فعالیتهای منابع انسانی از طریق کانالهای وب ارائه شده است، شکل گرفته است.

رایت و دیر بین سه حوزه مدیریت منابع انسانی که سازمان میتواند انتخاب کند  تفاوت قائل شدهاند که میتواند خدمات رودرو یا از طریق ابزارهای الکترونیکی را ارائه کند: مدیریت منابع انسانی مبادلهای/ تبادلی، مدیریت منابع انسانی سنتی، مدیریت منابع انسانی تحول آفرین.

لپاک و اسنل نیز تقسیم بندی مشابهی دارند: 
مدیریت منابع انسانی عملیاتی، مدیریت منابع انسانی ارتباطی، مدیریت منابع انسانی تحولگرا یکی از کاملترین طبقه بندی های مدیریت منابع انسانی الکترونیک توسط رئول و همکارانش ارائه گردیده است. میزان فعالیتهای منابع انسانی که از طریق کانالهای وب انجام میشود، به عنوان شالوده این طبقه بندی استفاده شده است. بر این اساس سه نوع e-hrm وجود دارد:

1مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی

2مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی

3 مدیریت مناب انسانی تحول آفرین

لازم به توضیح است که انتخاب هریک از حوزههای فوق به سیاستهای منابع انسانی و سازمان وابسته است که در شکل زیر نیز این تاثیر با پیکان نشان داده شده است

مدیریت منابع انسانی الکترونیکی اطلاعاتی

لنگنیک هال و موریتز اعتقاد دارند مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سادهترین شکل خود  میتواند برای اطلاع رسانی به کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. تغییراتی که در سیاستها رخ میدهد میتواند با استفاده از فناوری اطلاعات و با روشی ساده و به سرعت به اطلاع کارکنان برسد. از این رو مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی عبارتست از ” دیجیتالی نمودن اطلاعات و دادههای منابع انسانی و ثبت و ارایه آنها از طریق کانالهای مبتنی بر وب.”

با پشتیبانی های اطلاعاتی e-HRM کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی قادر به دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای خود میشوند. این اطلاعات میتواند به صورت شخصی برای یک کاربر خاص ارایه شود و یا شامل اطلاعات لازم برای بسیاری از فعالیتهای منابع انسانی باشد. هرچند که فعالیت منابع انسانی اغلب به وسیلهی افراد مختلف در حوزه منابع انسانی انجام می شود. هرگونه تغییر در اطلاعات سیستم ابتدا توسط مدیران بررسی، تکمیل و اعمال میگردد.

مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی

درحالی که پشتیبانی اطلاعاتی e-HRM اساساً بر ارایه اطلاعات به کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی با روشی کارآمد برای کاهش فشار بر واحد منابع انسانی تکیه میکند، پشتیبانی ارتباطی e-HRM بر چگونگی حمایت فناوری بر جریان یک فعالیت منابع انسانی بین واحد منابع انسانی و مشتریان آن تمرکز میکند. این فناوری از اجرای فعالیتهای منابع انسانی خاص حمایت مینماید و جریان اطلاعات بین کاربر نهایی یک فعالیت منابع انسانی خاص از طریق کانل های مبتنی بر وب را – پشتیبانی میکند. از این طریق فناوری نقش مهمی در اجرا و حمایت از اجرای یک فعالیت منابع انسانی دارد. پشتیبانی ارتباطی e-HRM عبارت است از: “فراهم نمودن فرایندهای منابع انسانی از طریق کانالهای مبتنی بر وی برای کارکنان حوزهی منابع انسانی.” پشتیبانی ارتباطی e-HRM از جریان فعالیت منابع انسانی بین کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی پشتیبانی میکند. این تعاملات در حالیکه یک فعالیت خاص منابع انسانی نیاز به تلاشهای افراد مختلف دارد، مورد حمایت قرار میگیرد.
بنابراین ضروری است که فناوری e-HRM در بر گیرنده کلیه مراحل این فعالیت مشخص باشد پشتیبانی ارتباطی e-HRM بر حمایت از تعامل بین واحد منابع انسانی و مشتریان آن تمرکز دارد. مزایای مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی، زمانی که فناوری، انجام فعالیتهای منابع انسانی توسط کاربران سیستم را با ارایه اطلاعات لازم پشتیبانی میکند، به سه سطح بهینه خود میرسد که به معنی تکمیل پشتیبانی اطلاعاتی e-HRM است.

مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول آفرین

علاوه بر نقشی که فناوری اطلاعات در ارائه اطلاعات منابع انسانی و تسهیل فعالیتهای آن دارد، این فناوری همچنین میتواند برای پشتیبانی از تغییر و توسعه سازمانی به کار رود. این نوع پشتیبانی، پشتیبانی تحولآفرینی e-HRM است. فناوری اطلاعات در این شرایط بر مدیریت افراد تمرکز دارد. این فناوری سلسله مراتب سازمانی را کنار میزند و میتواند فرایندهای اصلی و فرعی سازمان را هدایت کند. به عبارت دیگر فناوری موجب پویایی فرایندهای جاری سازمان میگردد. مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحولآفرین عبارت است از: “نوعی از فناوری اطلاعات که محدودیت های سلسله مراتب سازمانی را حذف میکند و تصمیمگیرندگان منابع انسانی را از درگیریهای و تاثیرات بروکراسی رها میسازد و به آنها اجازه میدهد تا بر مسائل استراتژیک منابع انسانی تمرکز کنند.”

با پشتیبانی تحولآفرین e-HRM ، روش انجام فعالیتهای منابع انسانی تغییر میکند. علاوه بر مکانیزه کردن فعالیتهای منابع انسانی، راههای جدید انجام فعالیتهای منابع انسانی که در گذشته ناشناخته بود، مورد پذیرش قرار میگیرد. از این طریق مکانیزه کردن فعالیتهای منابع انسانی توسعه پیدا میکند. پشتیبانی تحولآفرین سازمان مربوط به منعطف ساختن سازمان است. این پشتیبانی می- تواند به عنوان مثال به معنی این باشد که فناوری e-HRM ، وظایف منابع انسانی را بین کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی با استفاده از سیستمهای مدیریت دانش تقسیم میکند. بر این اساس فناوری اطمینان میدهد فعالیتها سر وقت و توسط افراد منایب انجام میشود.

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *