سطوح تحلیل در مدیریت منابع انسانی

سطوح تحلیل در مدیریت منابع انسانی

سطوح تحلیل در مدیریت منابع انسانی:اثربخشی مدیریت منابع انسانی را میتوان در سطوح مختلفی تحلیل نمود. برخی از مطالعات و تحقیقات انجام شده روی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی تاکید دارد در حالیکه تحلیلهای دیگر، سیستم منابع انسانی را به عنوان یک کل در نظر میگیرد. لپاک و همکارانش اعتقاد دارند که در تحلیل سیستم منابع انسانی سه سطح وجود دارد و در نظر گرفتن هر سه سطح برای درک مدیریت منابع انسانی بسیار با اهمیت است. این سه سطح و شیوه تاثیرگذاری آنها روی یکدیگر در شکل زیر نشان داده شده است. فلشها در این شکل نشان دهنده جهت تاثیرگذاری سطوح مختلف روی یکدیگر می- باشند. بررسی این سطوح و تحلیل آنها برای درک میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی مهم است. برای مثال اگر تمرکز بر فلسفه منابع انسانی باشد، کلینگری سازمانی افزایش مییابد. اما دقت فعالیتها به دلیل بیتوجهی به نحوه پیادهسازی سیستم منابع انسانی کاهش مییابد. تمرکز بر فعالیتهای منابع انسانی باعث افزایش دقت در ارزیابیها میشود در حالیکه موجب عدم درک اهمیت سایر اقدامات منابع انسانی میشود.

 

فلسفه منابع انسانی

فلسفه منابع انسانی به این موضوع میپردازد که نگرش سازمان به منابع انسانی خود چگونه است و این منابع چه نقشی در موفقیت سازمان دارند و رفتار سازمان با آنها چگونه است و چگونه توسط سازمان مدیریت میشوند . فلسفه منابع انسانی بیانی کلی است که میتواند به طق مختلف تفسیر و اجرا شود. اما به این مسئله که چه فعالیتهایی و به چه نحوی باید برای مدیریت منابع انسانی انجام شوند، پاسخ نمی- دهند.

 

سیاستها و برنامه های منابع انسانی

سیاستهای منابع انسانی شامل قوانینی که فعالیتها و اقدامات منابع انسانی را تشریح میکنند، نمی- باشد. این سیاستها رهنمودهایی را رائه میکنند که از نیازهای کسب و کار استراتژیک برای یکپارچه- سازی فعالیتهای منابع انسانی ناشی میشوند بنابراین سیاستهای منابع انسانی برای ایجاد یک سیستم یکپارچه منابع انسانی جهت برآورده ساختن نیازهای کسب و کار است اما برنامههای منابع انسان تلاشهایی برای یکپارچهسازی فعالیتهای منابع انسانی جهت اجرای سیاستها می- باشند.

 

فعالیتها و فرایندهای منابع انسانی

فعالیتهای منابع انسانی تشریح میکنند که چگونه رفتار کارکنان میتواند مستقیماً با عملکرد سازمانی مرتبط باشد. سه نقش مدیریت منابع انسانی برای اطمینان از رفتار صحیح کارکنان ضروری است. این نقشها عبارتند از:

نقش رهبری
نقش مدیریتی
نقش عملیاتی
این نقشها نشان میدهند که سیستم منابع انسانی باید چه چیزهایی را بدست آورد. نقش رهبری بر هدایت کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمان تمرکز دارد. نقش مدیریتی را میتوان به عنوان مثال: دادن اختیار لازم به کارکنان برای انجام وظایفشان تعریف کرد. نقش عملیاتی با چگونگی شناسایی، تنظیم و اجرای فعالیتهای منابع انسانی ارتباط دارد. محققان زیادی درخصوص اثربخشی مدیریت منابع انسانی تحقیق نموده و به دنبال ارتباط بین فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و نتایج مطلوب سازمانی بودهاند تا به ارزش فعالیتهای متخصصان منابع انسانی برای بقا سازمان پی ببرند.

درنظر گرفتن این سطوح تحلیل برای درک استفاده و اثربخشی مدیریت منابع انسانی بسیار مهم و حیاتی میباشد.برای مثال اگر تمرکز بر فلسفه منابع انسانی باشد،تعمیم افزایش و دقت بوسیله بی توجهی به تغییرات در اجرای سیستم منابع انسانی،کاهش پیدا خواهد کرد. تمرکز منحصرا بر اقدامات منابع انسانی منجر به افزایش دقت خواهد شد ولی از طرف دیگر منجر به بی توجهی به اهمیت دیگر اقدامات منابع انسانی که مورد استفاده قرار میگیرد خواهد شد.


 

محصولات مرتبط:

دانلود مقالات ترجمه شده علوم انسانی

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *