دانلود ترجمه مقاله تاثیر اسیدهای چرب بعد از پیوند قلب یا کلیه برای بیمارانی که مشکلات متاوبولیکی داشته اند – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله تاثیر اسیدهای چرب بعد از پیوند قلب یا کلیه برای بیمارانی که مشکلات متاوبولیکی داشته اند – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله تاثیر اسیدهای چرب بعد از پیوند قلب یا کلیه برای بیمارانی که مشکلات متاوبولیکی داشته اند – الزویر ۲۰۱۷:فاوت میزان اسیدهای چرب به نوع اندام پیوندی بستگی دارد اما این تفاوتها با اختلالات متابولیکی ارتباطی ندارد. نقش اسیدهای چرب در عملکرد کلیه بین بیمارانی که پیوند قلب داشتند و بیمارانی که پیوند کلیه داشتند فرق می کند و به بسته به نوع اسید چرب دارد.

عنوان فارسی مقاله:
تاثیر اسیدهای چرب بعد از پیوند قلب یا کلیه برای بیمارانی که مشکلات متاوبولیکی داشته اند
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

 الزویر

Journal: Advances in Medical Sciences – Volume 63, Issue 2, September 2018, Pages 367-373

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Fatty acids; Hyperlipidemia; Metabolic disorders; Tacrolimus; Transplantation
تعداد صفحات ترجمه شده: 14 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Małgorzata Wilusz, Dominik Cieniawski, Grzegorz Wasilewski, Marek Kuźniewski, Władysław Sułowicz, Krystyna Sztefko,
موضوع: ,,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 7 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله پیوند قلب

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. روشها و تجهیزات

2.1. تجزیه و تحلیل آماری

2.2. مسائل اخلاقی

3. نتیجه

4. بحث و تبادل نظر

4.1. تفاوت در مقدار اسیدهای چرب بیماران بعد از پیوند قلب و کلیه

4.2. چربی خون در بیماران پیوند کلیه

4.3. ابتلا به دیابت بعد از پیوند کلیه در بیماران

4.4. ضریب همبستگی بین اسیدهای چرب و eGFR

4.5. محدودیتهای انجام این مطالعه

5. نتیجه گیری

جدول 1. شکل جمعیتی و ویژگیهای بالینی بیماران پیوند قلب و کلیه


ترجمه چکیده

هدف: معمولا بعد از عمل پیوند دیابت ملیتوس و چربی خون در بیماران مشاهده می شود. مشخص است که در این اختلالات، متابولیسم اسیدهای چرب دچار مشکل می شود. از آنجایی که تحقیقی در این مورد نشده است هدف این مطالعه بررسی اسیدهای چرب در بیمارانی است که پیوند قلب یا کلیه داشته اند و اختلالات متابولیکی در آنها دیده شده است. روشها و تجهیزات: در این تحقیق 55 بیمار شرکت داشتند که تحت درمان با تاکرولیموس (Tac) بودند و عمل پیوند قلب (n=14 و میانگین سنی 60.4 ± 9.1) یا کلیه (n=41 و میانگین سنی 51 ± 13) داشتند. دیابت و چربی خون به ترتیب 35.7% و 28.5% در بیماران پیوند قلب و 19.5% و 41% در بیماران پیوند کلیه بود. غلظت اسیدهای چرب در فسفولیپیدهای سرم خون با استفاده از دستگاه گروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد و نتایج آن به این صورت بود:
غلظت اسید چرب C20:5 در بیمارانی که پیوند قلب داشتند در مقایسه با بیمارانی که پیوند کلیه داشتند پایینتر (p=0.001) بود در حالی که سطح اسید چرب C20+C18:3 با نسبت n-6/n-3 (به ترتیب p=0.01; p=0.03) بالاتر بود. تفاوتهای مشاهده شده ارتباطی با اختلالات متابولیکی نداشت. ضریب همبستگی منفی بین C16:1 و eGFR در بیماران پیوند قلب(p=001) دیده شد. در بیمارانی که پیوند کلیه و اختلالات متابولیکی داشتند در غلظت C20:5 ضریب همبستگی مثبت وجود داشت در حالی نسبت n-6/n-3 با eGFR (به ترتیب p < 0.001, p=0.01 ) بود. بیمارانی که پیوند کلیه داشتند و چربی خون هم داشتند غلظت C20:2 برابر با (p=0.02) و C20:4 برابر با (p=0.05) و n-6 برابر با (0.04) بود و کل اسیدهای چرب برابر با (p=0.01) بود و غلظت اسیدهای چرب آنها در مقایسه با بیمارانی که اختلالات متابولیکی نداشتند بالاتر بود.

نتیجه گیری: تفاوت میزان اسیدهای چرب به نوع اندام پیوندی بستگی دارد اما این تفاوتها با اختلالات متابولیکی ارتباطی ندارد. نقش اسیدهای چرب در عملکرد کلیه بین بیمارانی که پیوند قلب داشتند و بیمارانی که پیوند کلیه داشتند فرق می کند و به بسته به نوع اسید چرب دارد.


Abstract

PURPOSE:

Diabetes mellitus and hyperlipidemia are frequently observed after organ transplantation. It is known that in these disorders the fatty acid metabolism is impaired. The aim of this study was to compare the fatty acid profile in the heart and renal transplant recipients who developed metabolic disorders since there is no such research available.

MATERIALS AND METHODS:

The study included 55 patients treated with tacrolimus (Tac) after heart (n = 14; mean age: 60.4 ± 9.1) or renal (n = 41; mean age: 51 ± 13) transplantation. Diabetes and hyperlipidemia was present in 35.7% and 28.5% of heart transplant recipients, and 19.5% and 41% of renal transplant recipients. Concentrations of fatty acid in phospholipids fraction in serum were measured by gas chromatography.

RESULTS:

The concentration of C20:5 fatty acid was lower in heart transplant recipients, as compared to renal transplant recipients (p = 0.001), whereas the level of C20+C18:3 fatty acid and the ratio of n-6/n-3 was higher (p = 0.01; p = 0.03, respectively). The observed differences were not related to metabolic disorders. Negative correlation between C16:1 and eGFR was seen in heart transplant recipients (p = 001). In renal transplant recipients with metabolic disorders, the concentration of C20:5 was correlated positively whereas the n-6/n-3 ratio was correlated negatively with eGFR (p < 0.001, p = 0.01, respectively). Hyperlipidemic renal transplant recipients had higher concentration of C20:2 (p = 0.02), C20:4 (p = 0.05), n-6 (0.04) and total fatty acid (p = 0.01) than patients without metabolic disorders.

CONCLUSION:

The fatty acid profile differs depending on the transplanted organ, but the differences are not related to the metabolic disorders. The role of fatty acid in kidney function varies between heart transplant recipients and renal transplant recipients and depends on type of fatty acid.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله پیوند قلب 

  1. مقدمه

اسیدهای چرب برای کارکرد صحیح اندامها ضروریند. نه تنها منبع انرژی محسوب می شوند بلکه در ساختار غشای سلولی نقش مهمی بازی می کنند که روی روانی، انعطاف و قابلیت نفوذ آن تاثیر می گذارند. اخیرا روشن شده است که  FA (اسید چرب) در غشای لیپیدی در انتقال اجزای سلولی و فعالیت پروتئینها و انتقال پیام سلولی[1] نقش مهمی به عهده دارد. تحقیقات نشان داده اند که اکسیداسیون FA (FAO) با افزایش عملکرد قلب و بقا ارتباط دارد در حالی که اکسیداسیون ناقص اسیدهای چرب[2] به انباشتگی چربی و کاردیومیوپاتی[3] (بیماری عضله قلب) ربط پیدا می کند. به انباشتگی چربی در بافتهای بدون چربی[4] تاثیر سمیت چربی در سلولها[5] گفته می شود. نه تنها باعث بیماری کاردیومیوپاتی می شود بلکه در نفروپاتی[6] نیز نقش دارد. جامعه علمی بر این باور است که اسیدهای چرب اشباع شده[7] (SFA) مخصوصا پالمیتیک اسید[8] مسئول سمیت لیپیدی سلولی هستند در حالی که اسیدهای چرب تک اشباع نشده[9] (دارای یک پیوند مضاعف) (MUFA) بیشتر اسید اولئیک در مقابل خودکشی سلولی[10] آپوپتوز ناشی از اسیدهای چرب اشباع شده از سلولها محافظت می کند. جالب است که محدودیت اکسیداسیون اسیدهای چرب باعث می شود اسید اولئیک مرگ سلولی عضله قلب را رقم بزند. در حالی که افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب، تاثیر اسید پالمیتیک در سمیت سلولهای قلب[11] را تضعیف می کند. نوع و متابولیسم اسیدهای چرب در کارکرد درست سلولها و اندامها اهمیت دارد. تا کنون هیچ تحقیق بیوشیمی راجع به متابولیسم اسیدهای چرب در بیماران پیوند اعضا انجام نشده است. این موضوع حائز اهمیت است زیرا تاثیر اسیدهای چرب در بیمارانی که مشکل چاقی، دیابت مقاوم به انسولین (IR)، فشار خون بالا و چربی خون دارند بیشتر است. این اختلالات اغلب بعد از پیوند ایجاد می شوند. علاوه بر این، تاثیر مثبت اسید چرب n-3 در رژیم غذایی غنی و مکملهای آن برای بیمارانی که اختلالات کربوهیدرات یا چربی دارند چه عمل پیوند داشته باشند یا نه به خوبی ثبت شده است. در نظر گرفتن تاثیر اسیدهای چرب در رابطه با اختلالات متابولیکی و نوع اندام پیوند شده برای تعیین رژیم بعد از عمل پیوند بسیار اهمیت دارد. به دلیل تاثیر اسیدهای چرب در سلامتی انسان، لازم که سطح آنها در رژیم غذایی یا مکملها تنظیم و زیر نظر گرفته شود تا به سلامتی بیماران عمل پیوند تک عضوی کمک کند. تا آنجا که می دانیم در رابطه با تاثیر اسیدهای چرب روی بیمارانی که پیوند قلب یا کلیه داشته اند و زمانی که بعد از آن در آنها اختلالات متابولیکی دیده شده است تحقیقی انجام نشده است. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر اسیدهای چرب در بیماران عمل پیوند قلب و کلیه با توجه به اختلالات متابولیکی است.

[1] cell signal transduction

[2] impaired FAO

[3] cardiomyopathy

[4] nonadipose tissue

[5] lipotoxicity effect

[6] nephropathy

[7] saturated fatty acids

[8] palmitic acid

[9] monounsaturated fatty acids

[10] apoptosis

[11] cardiotoxic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *