مدیریت بازاریابی و فروش

پرسشنامه استاندارد جایگاه شغلی

3,000 تومان

مدیریت بازاریابی و فروش

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری

3,000 تومان

مدیریت بازاریابی و فروش

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری

3,000 تومان

مدیریت بازاریابی و فروش

پرسشنامه استاندارد عملکرد صادراتی

3,000 تومان

مدیریت بازاریابی و فروش

پرسشنامه استاندارد نوآوری صادرات

3,000 تومان