پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت(2002)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:3

سوالات:18

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5