دانلود ترجمه مقاله احتیاج به سنجش برنامه های عدالت ترمیمی – ۲۰۱۹ Sage

13,000 تومان

سوالات مهمی که بی پاسخ مانده اند عبارتند از : برنامه های عدالت ترمیمی به درستی اعمال می شوند؟ آیا هدف این برنامه ها مشخص و تامین شده است؟ کدام عوامل در برنامه های قضایی تجدیدی باعث ایجاد بهترین نتایج برای قربانیان می شوند؟ چگونه و چه موقع قربانیان می توانند به بهترین شکل در برنامه های عدالت ترمیمی نقش داشته باشند؟ چه شرکت کننده هایی و برای چه جرایمی مزایای بیشتری از این برنامه ها می برند؟