دانلود ترجمه مقاله مدل های زمانی و مکانی دوره کم آبی در زامبیا – اسپرینگر ۲۰۱۹

19,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله مدل های زمانی و مکانی دوره کم آبی در زامبیا:این مطالعه، تغییرپذیری مکانی-زمانی خشکسالی در زامبیا را مورد بررسی قرار داد. شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) برای بررسی وقوع خشکسالی در دوره ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶ استفاده شد. SPI با موفقیت سال های فوق العاده خشک (مقدار SPI ≥ ۲/۰-) که سال های ۲۰۱۵ و ۱۹۹۲ باشند، یک سال شدیداً خشک (۹/۱- تا ۵/۱-) یعنی سال ۱۹۹۵، سال های نسبتاً خشک (۴/۱- تا ۰/۱-) یعنی سال های ۱۹۷۲، ۱۹۸۰، ۱۹۸۷، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۵ و ۲۶ سال تقریباً عادی (۹/۰- تا ۹/۰) را طبقه بندی نمود.