دانلود ترجمه مقاله رویکرد اقتصاد بهداشت در چارچوب ارزیابی ارزش امریکا- خلاصه و توصیه های گزارش نیروی کار ویژه ISPOR – الزویر ۲۰۱۸

10,000 تومان

توصیه عبارتند از: 1- چشم انداز و زمینه تصمیم گیری در چارچوبهای ارزیابی ارزش 2- پوشش برنامه بهداشت مبنا و تصمیمات پوششی در ارزیابی هزینه های افزایشی و سودهای فناوریهای مراقبت بهداشتی که با تحلیل اثربخشی هزینه ارائه می شوند 3- توسعه آستانه ارزش با عنوان ورودی مهم برای کمک به پوشش دهی و تصمیمات پوششی 4- مدیریت محدودیتهای بودجه و توان مالی براساس اصول اثربخشی هزینه 5- تست و درنظر گرفتن با استفاده از فرایندهای مشاوره ای ساختاریافته برای پوشش برنامه بهداشت و تصمیمات پوششی 6- کشف و تست عناصر اصلی مزیت به منظور بهبود معیارهای ارزش که چشم اندازهای بیماران و اعضای برنامه را منعکس کرده.