دانلود ترجمه مقاله تئوری کارآفرینی و عدم قطعیت نهادی – الزویر ۲۰۱۷

21,000 تومان

این مقاله مفهوم کارآفرینانه عدم قطعیت را بررسی کرد همانطور که آن را به ساختار نهادی جامعه مرتبط می کند. چارچوبی برای درک عدم قطعیت نهادی معرفی کردیم که تاکید می کند که چگونه عدم قطعیت در سطوح نهادی متفاوت ظاهر می شود. این رویکرد نشان می دهد که انواع متفاوتی از عدم قطعیت (یعنی انواع ناشی از سطوح نهادی متفاوت) کارآفرینی در روش های معکوس را تحت تاثیر قرار می دهد و بنابراین پاسخ های متفاوتی را تضمین می کند. کارآفرینی تجاری رایج، که بر سطح نهادی پایین تر تبادل بازار و ساختارهای بازار انجام شده است برای غلبه بر عدم قطعیت در آن حوزه ها مناسب است.