دانلود ترجمه مقاله اثر رسانه اجتماعی بر برآورد تجارت – الزویر ۲۰۱۷

14,000 تومان

وظیفه ی کلی ایجاد مدل مفهومی برای برآورد تاثیر رسانه ی اجتماعی بر کسب و کار رستوران، محقق شد. این رویکرد نشان داد که ایجاد مدل تحلیلی فرایند کسب و کار چندهدفه نیازمند تنوع گسترده ای از داده های آماری بسیار جزئی است. مدل مفهومی، چشم انداز واضحی را در مورد تاثیر بالقوه و مزایای استفاده از رسانه ی اجتماعی برای جذب بازدیدکنندگان رستوران های محلی ارائه می دهد و این مدل به عنوان ابزاری برای تحقق هدف نهایی به کار برده می شود. باید بیان کرد که ضرورت توسعه ی متدولوژی اشکار برای اهداف مربوط به داده کاوی وجود دارد.