دانلود ترجمه مقاله رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس – الزویر ۲۰۱۷

15,000 تومان

مطالعۀ حاضر دارای محدودیتهایی است. اولاً، علی رغم درصد بالای مشارکت که برای این نوع مطالعه بسیار بالاتر بود، همه افراد متخصص در بخش اورژانس شامل شدند. این نشان می‌دهد که اگر پاسخ دهندگان دارای انگیزه بیشتری بودند، در واقع ممکن بود میزان رضایت پاینتر باشد و به هر حال بیشتر از مقدار واقعی نشان داده شده باشد. ثانیاً، در برخی از مقایسه‌ها، اندازه نمونه ممکن است مانع از از تفاوتها در دستیابی به معناداری آماری شود. کمبود مطالعات قبل، تفسیر نتایج ما را محدود کرده است. سوما، مدیریت مقیاس لیکرت به عنوان متغیرهای کمّی همیشه کار دشواری است.