پرسشنامه موانع توسعه رشته های ورزشی

6,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:5

سوالات:14

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+