دانلود ترجمه مقاله پایداری دارویی در واکنش های مربوط به lncRNA و mRNA در ۱۹ نوع سرطان – الزویر ۲۰۱۹

18,000 تومان

ما در ابتدا موقعیت درمان دارویی را به عنوان خط سلول در سرطان درمان شده با یک دارو تعریف کردیم. برای هر کدام از موقعیت ها، یک خط سلول به عنوان خط سلول مقاوم در داروی خاص در نظر گرفته می شود اگر مقدار IC50 بیشتر از مقدار میانگین ۰٫۸ برای SD تمام خطوط سرطانی باشد). به عبارت دیگر، خط سلول دارای مقدار IC50 کمتر از مقدار میانگین منهای SD به عنوان خط سلول حساسیت دارویی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، تعداد خطوط سلولی مقاوم و حساس نباید کمتر از سه برای هر موقعیت باشند. بنابراین، ۷۵۸ موقعیت دارای معیار بالا هستند که در برگیرنده ۱۹ نوع سرطان و ۱۳۸ دارو می باشند (جزئیات در S3). تعداد نهایی خطوط سلولی مقاوم و حساس برای ۱۹ سرطان در جدول ۲ نشان داده شده اند.ما در ابتدا موقعیت درمان دارویی را به عنوان خط سلول در سرطان درمان شده با یک دارو تعریف کردیم. برای هر کدام از موقعیت ها، یک خط سلول به عنوان خط سلول مقاوم در داروی خاص در نظر گرفته می شود اگر مقدار IC50 بیشتر از مقدار میانگین ۰٫۸ برای SD تمام خطوط سرطانی باشد). به عبارت دیگر، خط سلول دارای مقدار IC50 کمتر از مقدار میانگین منهای SD به عنوان خط سلول حساسیت دارویی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، تعداد خطوط سلولی مقاوم و حساس نباید کمتر از سه برای هر موقعیت باشند. بنابراین، ۷۵۸ موقعیت دارای معیار بالا هستند که در برگیرنده ۱۹ نوع سرطان و ۱۳۸ دارو می باشند (جزئیات در S3). تعداد نهایی خطوط سلولی مقاوم و حساس برای ۱۹ سرطان در جدول ۲ نشان داده شده اند.