پرسشنامه خود پنداره کودکان (CSCS)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:6

سوالات:80

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5